Post

Virtual Graduation Ceremony
Viewing information

English

Hello, LBHS class of 2020 and families

There are multiple ways you can watch tonight’s Luther Burbank High School graduation ceremony tonight, Tuesday, June 9th at 7:30 pm.

First, many of you got a link to the Zoom virtual graduation ceremony. If you are using the Zoom option, we recommend you sign on early to make sure there are no technical difficulties.

If you prefer, you can also go to www.scusd.edu/2020-graduation-ceremonies, scroll down to Luther Burbank and watch live using the premier links for Facebook or Youtube (please note that if you are using a district Chromebook to watch the ceremony, Facebook or Youtube will not stream). No sign-in is required for the Facebook or Youtube options. The Facebook stream’s video quality may be slightly lower.

Finally, if you are unable to watch the ceremony live, you can go to www.scusd.edu/2020-graduation-ceremonies and watch the replay using the Facebook or Youtube links. The ceremony will also be shown on Comcast Channel 15 on Wednesday, June 10th at 7:30 pm.

SPANISH VERSION

Buenas tardes, alumnos y familias de Luther Burbank

Hay varias formas de ver la ceremonia de graduación de Luther Burbank High School esta noche, martes 9 de junio a las 7:30 pm.

Primero, muchos de ustedes obtuvieron un enlace a la ceremonia de graduación virtual de Zoom. Si está utilizando la opción Zoom, le recomendamos que inicie sesión temprano para asegurarse de que no haya dificultades técnicas.

Si lo prefiere, también puede ir a www.scusd.edu/2020-graduation-ceremonies, desplazarse hacia abajo hasta Luther Burbank y ver en vivo utilizando los enlaces de Facebook o Youtube (tenga en cuenta que si está utilizando una Chromebook del distrito para ver la ceremonia, Facebook o Youtube no se transmitirán). No es necesario iniciar sesión para las opciones de Facebook o Youtube.

Finalmente, si no puede ver la ceremonia en vivo, puede ir a www.scusd.edu/2020-graduation-ceremonies y ver la repetición usando los enlaces de Facebook o Youtube. La ceremonia también se mostrará en el Canal 15 de Comcast el miércoles 10 de junio a las 7:30 pm.

HMONG VERSION

Nyob Zoo LBHS Cov Tub Ntxhais Kawm Tiav Xyoo  2020 thiab Tsev Neeg

 

Nws muaj ntau txoj hau kev rau nej saib Luther Burbank High School lub koob tsheej kawm ntawv tiav rau hmo no, Tuesday, 6 hli tim 9 thaum 7:30 tsaus ntuj.

 

Ua ntej no, nej muaj ntau leej twb tau qhov txuas (link) rau Zoom koob tsheej kawm ntawv tiav lawm. Yog nej siv Zoom no ces nkag mus ua ntej kom ntxov saib kom txhob muaj kev cov nyom li cas. Yog nej nyiam los kuj nkag mus tau rau ntawm www.scusd.edu/2020-graduation-ceremonies, mus ntxiv rau Luther Burbank es mus txuas ntxiv rau Facebook los sis Youtube (thov ceeb toom rau nej tias yog nej siv peb cov Chromebook computer mas nws siv tso tsis tau Facebook thiab Youtube). Yog nej mus saib Facebook los sis Youtube ces cia li mus saib xwb yeej tau lawm, tsis yuav password code li.

 

Xaus no, yog nej ho mus saib tsis tau thooj txij ntawd los, nej mus rau  www.scusd.edu/2020-graduation-ceremonies es mus saib toom uas peb muab kaw tseg rau hauv Facebook los sis Youtube qhov txuas. Lub koob tsheej no kuj muaj tshaj tawm rau Comcast tshooj 15 nyob rau Wednesday, 6 hli tim 10 thaum 7:30 tsaus ntuj thiab.

 

Commands